ใบสมัคร Application Form

SiSA, Suan Sunandha International School of Art
Upload photoกรุณาอัพโหลดรูปก่อน
Please upload photo first.  

     ใบสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      กรุณาเลือก สาขาที่ต้องการเข้าศึกษา       Please select your preferred major


1
    ประวัติผู้สมัคร / Personal Information  
           

     
/ /
ตัวอย่าง Example:      11/05/1986
          
2
    ข้อมูลทางการศึกษา / Education Information  
      

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ English proficiency
       
 
      เอกสารแนบพร้อมใบสมัคร
  • หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
    (ป.พ.๑:๔ 2 ชุด หน้า/หลัง
  • ประกาศนียบัตร (1 ฉบับ)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. (4 ใบ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี (1 ฉบับ)
Qualification GPAX GPA กลุ่มสาระฯ คะแนนที่ได้ %
คณิต วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ  
O-NET คะแนนที่ได้ (for Thai students) A-NET คะแนนที่ได้ (for Thai students)
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ ศิลปะ ความถนัดทาง สถาปัตยกรรม วาดเส้น ความถนัดทาง นิเทศศิลป์
3
    รายละเอียดที่อยู่ / Address details  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Permanent address
     

     


     

     


ที่อยุ่ปัจจุบัน / Current address
     

     


     

     
4
    ข้อมูลผู้ปกครอง หรีอ ผู้อุปการะ / Parent or guardian information  

บิดา / Father


     

มารดา / Mother


     

อุปการะ / Guardian


     

    ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ SiSA จากที่ไหน / How did you hear about SiSa?  
หากปรากฎภายหลังว่าผู้เข้าศึกษาได้ยื่นเอกสารทางการศึกษาปลอม จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาครั้งนี้
และแม้มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

I hereby certify that all the information provided to SiSA is correct and complete.
I understand any omission of information may result in denial of my application or dismissal from Suan Sunandha Rajabhat University.