English Version
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
พระพุทธรูปสุโขทัย
ศิลปไทยร่วมสมัยของไทย
Thai Art Magazine
Decorative post top

หัวเม็ดทรงมัณฑ์
มักจะเห็นตามปลายลายเสารั้ว

 

ฉบับนี้เป็นนิตยสารออนไลน์ ที่เกี่ยวกับศิลปอันหลากหลาย ในประเทศไทย
เราหวังว่าจะมอบบางสิ่งบางอย่างที่มีเอกลักษณ์ และถูกใจแก่ผู้อ่าน
ดังที่ทราบกันแล้วว่า นิตยสารออนไลน์ สามารถสื่อสารไปทั่วโลก
ปัจจุบันนี้เนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปไทยในทาง ออนไลน์ไม่ค่อยจะมีมากนัก
แม้เราจะมีนิตยสารและหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปไทย วางขายตามท้องตลาด
แต่ก็ยังไม่สามารถสื่อสาร กับชาวต่างชาติได้ดีดังหวัง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ที่ไม่เคยมาเมืองไทย หากว่าชาวต่างชาติได้มีโอกาส
มาสัมผัสเมืองไทยและรู้ภาษาไทยบ้าง
ก็จะดีไม่น้อย เพราะจะเข้าใจศิลปไทย และวัฒนธรรมไทย
ที่มีแต่เก่าก่อนได้อย่างกว้างไกลและลึกซึ้งมากขึ้น

นิตยสารออนไลน์เมืองไทย
ที่น่าสนใจทำให้เกิดความสะดวกในการหาภาพไทยต่างๆ สำหรับนิตยสารนี้
เราพยายามที่จะนำภาพต่างๆ ที่สวยงามมาเสนอ นอกเหนือจากเนื้อหา
ที่จะให้รายละเอียดในระดับหนึ่ง


Angels on a Prang

ลายปูนปั้น วัดมหาธาตุ ลพบุรี

 

นิตยสารออนไลน์นี้ จัดทำโดยผู้รักศิลปและมีความสนใจงานศิลปไทย ประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะวิญญาน ความรู้สึกแบบตะวันออก ที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะ
ศิลปไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและ ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากขอม
โดยทั้งสองวัฒนธรรมได้รับ อิทธิพลจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอีกทีหนึ่ง
ทุกอย่างต่างหล่อหลอมรวมกัน ทำให้เกิดลักษณะศิลปไทยที่เด่นชัด เป็นตัวของตัวเอง
นอกจากนั้นยังมีอารมณ์ศิลปกรีกและจีนเพิ่มเข้ามาอีกด้วย

Buddha face

เส้นที่อ่อนหวานและอารมณ์ที่สงบนิ่ง ที่ปรากฎอยู่ในศิลปไทย
พระพุทธรูปสุโขทัย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ. สุโขทัย

pixel
Thai line motif

เส้นสายลายไทย

Lotus motif atop a structural collumn

บัวปลายเสาหรือบัวหัวเสาจะเห็น
ได้ทั่วไปตามวัดวาอาราม กลีบดอกบัว
ที่รองรับหลังคาและเพดานรู้สึกเบาลอย
เบ็น "ทิพย์" ราวกับอาคารบน
สรวงสวรรค์

 

ศิลปไทยก็เช่นเดียวกับศิลปตะวันออกในประเทศอื่นๆ ที่งดงามไปด้วยการใช้เส้น
สร้างความวิจิตร แม้สิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังสวยงาม เข่น ดอกบัว สัตว์ ผู้คน ฯลฯ

สำหรับจิตรกรรมฝาผนัง หากเราเห็นภาพดอกบัวก็ใช่จะเป็นแค่ดอกบัว ธรรมดา แต่จะมีนัยยะทางพุทธศาสนา
สัตว์ต่างๆก็เป็นสัตว์ที่เหนือความจริง เพราะเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ รูปชาวบ้าน และกษัตริย์ก็มีลักษณะเหนือจริง
มีการออกแบบท่าทางและการแต่งกายก็ปิดทองหรูหรา อลังการ รวมถึงเทพยดา
ยักษ์และวิมานที่ปิดทองตกแต่งเขียนลวดลาย ละเอียดละออสวยงาม

pixel Thai style lion in mural

สิงห์ ศัตว์ในป่าหิมพานค์

Cambodian lion

สิงห์หินอ่อนที่วัดเบจมบพิตรฯ ศิลปะเขมร

pixel

ศิลปตะวันตกนั้นมีทิศทางต่างรากจากศิลปไทย โดยเฉพาะศิลปตะวันตกใน
ปัจจุบันนี้ ที่เรียกว่า ศิลปร่วมสมัย มีรากมาจากศิลปะอิมเพรสชั่นนิสต์
ซึ่งคือศิลปที่ปฏิวัติสิ่งที่เขียน โดยไม่คำนึงถึงศาสนาอีกต่อไป เป็นเวลานานถึง
200 ปี ในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของโลกคือ โลกตะวันออก
การสร้างสรรค์ยังคงเกี่ยวเนื่องกับผู้คนและศาสนา อย่างสม่ำเสมอ
ทำให้ศิลปแนวศาสนาและวัฒนธรรมยังคงอยู่และ สะพรั่งไปทั่วภูมิภาค

 
mural of Jataka

เส้นสาบตัวพระนางจะอ่อนหวาน ภาพจิตรกรรมจากวัดมัชฌิมาวาส
จ.สงขลา


ศิลปยุคเรอเนอซองจะเขียนภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต์อย่างเทิดทูนสูงส่ง
ในขณะที่เมธีตะวันตกมองศิลปตะวันออกในความรู้สึกระดับหนึ่ง
โดยหารู้ไม่ว่าศิลปตะวันออกไม่เคยหยุดนิ่งต่อการซึมซับจิตวิญญาน
แห่งศาสนาอยู่ทุกเมื่อ อารมณ์และความ วิจิตรแห่งศิลปกรรมต่างๆ
ที่ปรากฏในศาสนสถานของชาวพุทธในเมืองไทยเป็นสิ่งที่จะ
ยืนยันคำตอบเหล่านี้ได้Northern mural


วัดพระสิงห์ฯ
จิครกรรมฝาผนัง จ.เชียงใหม่
ชายหมุ่นจะ มีรอยสักที่ขาแลคูเหมือนกางเกง


บรรณาธิการที่ปรึกษาเนื้อหา : ผศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
บรรณาธิการ : แซม ฟอร์คเนอร์

All rights reserved. The content on Thai Art Magazine may be reproduced with express consent from SamForkner dot Org. Copyright © 2005, 2011 Bangkok, Thailand.